یوتیوب

MAGNABEND مدل: 2500E دستگاه تاشو ورق الکترومغناطیسی 2500mm x 1.6mm برق.

1000E (طول 1000 میلی متر) دستگاه تاشو ورق مگنابند، ترمز ورق مغناطیسی، ترمز پرس

ترمز ورق مغناطیسی 650E، دستگاه تاشو مگنابند، Электромагнитный листогиб Magnabend

ترمز ورق فلزی MAGNABEND

دستگاه خم کن الکترومغناطیسی مگنابند تابه ورق فلزی مغناطیسی و ترمز جعبه پرس برک خمش

ترمز ورق فلزی مغناطیسی JDC/ دستگاه خم کن مورد 3200E

دستگاه خم کن ترمز ورق مغناطیسی JDC BEND 1250QD Magnabend

دستگاه خم کن ترمز ورق مغناطیسی تولید کننده تابه و ترمز جعبه

420E ورق فلزی Magnabend تابه و جعبه پرس ترمز

دستگاه تاشو ورق الکترومغناطیسی 1250E.ظرفیت 1250mm x 1.6mm

دستگاه تاشو ورق الکترومغناطیسی 3200E 3200mm x 1.6mm.

ترمز ورق مغناطیسی به طول 6 فوت (72 اینچ)، دستگاه تاشو ورق مگنابند 2000E

دستگاه تاشو ورق الکترومغناطیسی 1250 میلی متری 1.6 میلی متری 1250E.

جعبه ورق فلزی مغناطیسی دستی JDC BEND Industrial EB4816B و ترمز پانل 1 فاز 220 ولت