حق اختراع اصلی، 1976، مخترع: آلن باتملی، (PDF)

  • حق اختراع اصلی 1976 مخترع آلن باتملی